Cập nhật theme – RESTLESS

Theme cũ không tạo cảm giác viết lắm (mặc dù theme là Author, chuyên dành cho mấy chuyên gia viết sách) nên Risu đổi lại theme màu cà phê này để đổi mới không khí, có thể để viết nhiều hơn, có thể để vui chơi nhiều hơn, hoặc có khi “ngủ đông” nhiều hơn.
Theme mới tên là Restless.
Cùng với việc đổi theme thì từ giờ cũng tập trung về viết chứ không review sách và vẽ nữa, vì không có hiệu quả và hứng thú lắm.

See ya soon
RiSu team.

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Hien NGUYEN

Postdoctoral Researcher at University of La Rochelle
Hien Nguyen is a geomechanics researcher who likes to share his passion and skills in data analyzing, programming, arts and lifestyle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.