Import mô hình 3D từ Blender vào YADE

Blender là phần mềm thiết kế 3D nguồn mở.

YADE là phần mềm mô hình phần tử rời rạc, cũng nguồn mở.

YADE có thể tạo một khối hình học 3D và hỗ trợ tương đối khiêm tốn: hình hộp, hình cầu, xi-lanh….

Tuy nhiên, những hỗ trợ căn bản của YADE nhiều lúc không phục vụ được nhu cầu thực tế của xây dựng dân dụng. Đặc biệt khi người dùng cần fill particles vào trong một khối có hình dạng ngẫu nhiên. Rất may là YADE có hỗ trợ định dạng GTS và có một công cụ giúp chuyển đổi file từ STL (một dạng file 3D thông dụng từ blender) sang GTS, đó là stl2gts. Câu lệnh để dùng rất đơn giản: ví dụ có một file cube.stl và bạn muốn đổi nó thành cube.gts, cú pháp cần gõ trong terminal như sau:

”’ stl2gts < cube.slt > cube.gts ”’

Thường thì quá trình convert diễn ra khá nhanh. Ngay khi có file gts bạn có thể import vào trong YADE bình thường vì YADE có hỗ trợ python-gts.

Please follow and like us:
The following two tabs change content below.

Hien NGUYEN

Postdoctoral Researcher at University of La Rochelle
Hien Nguyen is a geomechanics researcher who likes to share his passion and skills in data analyzing, programming, arts and lifestyle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.